Algemene voorwaarden

Algemeen

Onze offertes zijn altijd opgemaakt voor ondeelbare bestelling voor de opgesomde zaken. Dit wil zeggen dat wanneer u een onderdeel van de offerte niet wilt aanvaarden, de prijzen van de gehele offerte of andere onderdelen niet meer van toepassing zijn. Wanneer de opdrachtgever de offerte wenst aan te passen nadat de werken zijn gestart, worden ofwel alle prijzen van de oorspronkelijke offerte herzien, wordt er in regieprijs gewerkt of wordt er gefactureerd aan de hand van nacalculatie.

Meerwerken die niet voorzien waren mogen zonder limiet uitgevoerd worden aan de zelfde regieprijs die vermeld is op de offerte of aan een prijs die marktconform is.

De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens. De aannemer baseert zich op de meetstaat, opmetingen of vermoedelijke hoeveelheden die hij ontvangen heeft van de opdrachtgever.

De opdrachtgever erkent dat bij een samenwerking met de aannemer, deze foto’s mag nemen en gebruiken van de werfplaats van de opdracht voor marketing doeleinden.

Behoudens andersluidende vermelding zijn de nodige documenten (Veiligheidscoördinatie, EPB, brandverslag & vergunningen) die niet bekend zijn op het moment waarop de offerte wordt overhandigd niet begrepen in de offerteprijs.


Betaling

Al de facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel en dienen tijdig, op de (uiterlijke) vervaldag, betaald te worden.
Bij niet (of slechts gedeeltelijke) betaling na de vervaldatum op de factuur vermeld, of bij overschrijding ervan, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest worden aangerekend van 10% per jaar. Daarenboven zal het bedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het volledige factuurbedrag, met een minimum van 250 euro. Bij niet of slechts gedeeltelijke betaling op de vervaldag van één enkele factuur is het totaalbedrag van alle andere, inclusief de nog niet vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar, dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bij laattijdige betaling van een bepaalde factuur, heeft de aannemer het recht om alle verdere en eventueel lopende werken te weigeren en/of van rechtswege stop te zetten. Indien de werken na betaling worden verder gezet, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met de termijn van de laattijdige betaling vermeerderd met de nodige tijd om de werken terug op te starten. De aannemer kan het hervatten van de werken afhankelijk stellen van het verlenen van een garantie door de opdrachtgever. Tevens heeft de aannemer het recht om de eventueel inmiddels opgestarte andere werken eerst af te werken. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de opdrachtgever.


Begin- en einddatum

De begin- en einddatum van het werk wordt enkel bij wijze van loutere richtlijn verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders bedongen werd.


Eenzijdige verbreking/annulering – Beëindiging

Elke verbreking/annulering dient per aangetekende brief te gebeuren. In geval van eenzijdige verbreking van de opdracht door de opdrachtgever is deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de contractprijs, dit ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en de winstderving, onverminderd het recht van de aannemer om een hogere schade te bewijzen. Bij annulering van de overeenkomst blijven de voorschotten verworven en niet terugbetaalbaar. De aannemer is gerechtigd de overeenkomst van rechtswege te beëindigen zonder enige verplichting tot schadevergoeding indien de opdrachtgever een aanvraag tot faillietverklaring of tot uitstel van betaling doet, of failliet verklaard of ontbonden wordt, of ingeval kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever, o.a. toelating tot collectieve schuldenregeling of toepassing van wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen, of ingeval van uitzonderlijke omstandigheden en/of overmacht in hoofde van de aannemer of zijn leveranciers (zoals bijvoorbeeld oorlog, brand, staking, lock-out, onlust, overstroming, ontregeling of stopzetting van productie, ... (niet-limitatieve opsomming), dit alles onverminderd het recht voor de aannemer op een proportionele betaling van de prijs voor de reeds verrichte werkzaamheden of geleverde goederen en diensten.


Eigendomsvoorbehoud

Zolang de geleverde goederen niet volledig (hoofdsom, intresten, schadebeding en kosten) betaald zijn, blijven zij uitsluitend eigendom van de aannemer, zelfs indien ze werden verwerkt of bewerkt. De aannemer heeft desgevallend het recht op terugvordering van de geleverde goederen in geval de opdrachtgever niet betaalt.


Levering en risico

De opdrachtgever voorziet dat de werfplaats klaar is voor gebruik zodat de aannemer de werken meteen kan starten. Dit houdt onder andere in dat de werf bereikbaar is, eventueel de juiste
signalisatie en vergunningen aanwezig zijn, er elektriciteit (380V) en water met voldoende druk is en de werfplaats veilig te betreden valt.
Het risico van de geleverde goederen gaat over op de koper vanaf de levering. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de werf toegankelijk is voor de levering. Alle kosten voortvloeiende uit de niet toegankelijkheid van de werf zullen aan de opdrachtgever worden aangerekend. De ingebruikname wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring en aanvaarding ervan, in zijn totaliteit.


Klachten

Elke klacht betreffende een factuur moet binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan de aannemer meegedeeld worden, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Het aanvaarden van een offerte of factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden. Alle klachten over geleverde goederen of uitgevoerde werken moeten per aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen 8 dagen na levering van de goederen of plaatsing of verwerking ervan, voor wat de zichtbare gebreken of de niet conformiteit betreft en binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan, voor wat de verborgen gebreken betreft, bij gebreke waaraan de goederen of de werken geacht worden aanvaard te zijn.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De verhouding tussen opdrachtgever en aannemer wordt beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen tussen aannemer en opdrachtgever over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.

Bij ons kunt u terecht voor onder andere de volgende merken